Algemene voorwaarden voor Stichting Nietremmen

Introductie
Deze Website Algemene Voorwaarden die op deze webpagina worden geschreven, zullen uw gebruik van onze website beheren voor de Naam van de Website die toegankelijk is op hutspotthemusical.nl

Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, ging u ermee akkoord om alle hierin vermelde algemene voorwaarden te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden van deze website.

Minderjarigen mogen deze website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten
Afgezien van de inhoud die u zelf bezit, bezit Stichting Nietremmen deze Voorwaarden en / of licentiegevers alle intellectuele eigendomsrechten en -materialen die deze Website bevat.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

beperkingen
U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

publiceren van enig websitemateriaal in andere media;
het verkopen, sublicentiëren en / of op andere wijze commercialiseren van websitemateriaal;
publiekelijk uitvoeren en / of tonen van materiaal op de Website;
het gebruik van deze website op enige manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
het gebruik van deze website op enige manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt;
het gebruik van deze website in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of op enige manier schade kan toebrengen aan de website of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
zich bezighouden met data mining, het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.
Bepaalde delen van deze website zijn beperkt voor toegang door u en bedrijfsnaam kan de toegang door u tot alle delen van deze website verder beperken, op elk moment en geheel naar eigen goeddunken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website hebt, zijn vertrouwelijk en u moet ook de vertrouwelijkheid in acht nemen.

Uw inhoud
In deze Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website, betekent “Uw Inhoud” alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze Website wilt weergeven. Door Uw inhoud weer te geven, verleent u Stichting Nietremmen een niet-exclusieve, wereldwijd onherroepelijke, sublicentieerbare licentie voor gebruik, reproductie, aanpassing, publicatie, vertaling en distributie in alle media.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Bedrijfsnaam behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving uw Inhoud van deze Website te verwijderen.

Geen garanties
Deze Website wordt aangeboden “zoals ze is”, met alle fouten, en de Bedrijfsnaam geeft geen enkele verklaring of garantie, van welke aard dan ook met betrekking tot deze Website of het materiaal op deze Website. Bovendien mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies voor u.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen enkel geval zal de Stichting Nietremmen, of een van zijn functionarissen, directeuren en werknemers aansprakelijk worden gesteld voor alles wat voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract valt. Bedrijfsnaam, inclusief zijn functionarissen, directeurs en werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, vervolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze Website.

schadeloosstelling
U vrijwaart hierbij in de ruimste zin Stichting Niet Remmen van en tegen alle en / of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enigerlei wijze voortvloeien uit uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid
Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te wijzigen.

Variaties in de voorwaarden
Stichting Nietremmen mag deze Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken herzien, en door deze Website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig zult herzien.

toewijzing
De Stichting Nietremmen mag zijn rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan ??om rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst
Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Stichting Nietremmen en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat waarin het land zich bevindt, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de nationale en federale rechtbanken in het land voor het oplossen van eventuele geschillen.